Integraal Zorgakkoord (IZA) en regiobeelden

6-2-2023

Regionale samenwerking is een belangrijk speerpunt van het IZA. Om dit te bewerkstelligen is er de opdracht vanuit het IZA voor het opstellen van regionale beeld- en planvorming.  Hiervoor brengen regionale zorgpartijen de feitelijke situatie van een zorgkantoorregio in een zogenaamd ‘regiobeeld’ in kaart. Het regiobeeld geeft inzicht in enerzijds de capaciteit en prestaties van de gezondheidszorg in de regio en anderzijds de prognoses en ontwikkelingen in zorgbehoefte en andere relevante aspecten van inwoners. Op basis van het regiobeeld stellen de regionale zorgpartijen een regioplan op. In dit nieuwsbericht informeren wij onze leden over de nieuwe documenten die recent door de IZA partijen zijn vastgesteld.

Recent zijn de criteria vastgesteld voor het opstellen van de regiobeelden en regioplannen en ROAZ regiobeelden en regioplannen voor de acute zorg. De documentatie daarover vanuit VWS vindt u hier voor regiobeelden en regioplannen en hier voor ROAZ beelden en -plannen

De marktleider zorgverzekeraar en grootste gemeente nemen het initiatief bij het opstellen van de domeinoverstijgende regioplannen. Het initiatief tot het opstellen van het ROAZ beeld en ROAZ plan wordt genomen door de marktleider zorgverzekeraar met de ROAZ voorzitter. Het is van belang dat ziekenhuisbestuur en medische staf samen optrekken bij de totstandkoming van het regiobeeld en het regioplan. Meer informatie hierover is beschreven in de factsheet Regionale samenwerking.

Tevens is er ook een powerpoint met informatie over het Integraal zorgakkoord en het regiobeeld en regioplan. Deze is ook opgestuurd naar de voorzitters van de collectieven in de ziekenhuizen zodat deze gebruikt kan worden voor het informeren van hun medisch specialisten.  

Tot slot verwijzen we ook naar het Beoordelingskader impactvolle transformatie van VWS. Aan de hand van dit beoordelingskader worden transformatieplannen beoordeeld door verzekeraars over de inzet van transformatiemiddelen.

 

Terug naar overzicht