Opleiding MMM

Het formuleren van het beroepsprofiel van de medisch moleculair microbioloog (MMM) is voortgekomen uit de noodzaak om de verantwoordelijkheden, voorwaarden, taken en de positie van deze beroepsgroep een duidelijke plaats te geven in het laboratorium voor medisch microbiologisch onderzoek en binnen de Nederlandse Vereniging voor Medische Microbiologie. De ontwikkelingen en veranderingen die het afgelopen decennium in het vakgebied van de moleculaire medische microbiologie hebben plaatsgevonden, zowel vanuit de basiswetenschappen moleculaire biologie en medische biologie, als uit andere medische specialismen zoals de interne geneeskunde en infectieziekten, hebben in toenemende mate geleid en zullen in de toekomst verder leiden tot het benoemen van specialisten die vanuit deze basiswetenschappen zijn opgeleid.


De medisch moleculair microbioloog is verantwoordelijk voor de nieuwe moleculaire diagnostische richting binnen de medisch microbiologische laboratoria, om deze in samenspraak met andere vakspecialisten, verder uit te bouwen en te implementeren.
Hierbij dient de complementaire rol met de arts-microbioloog benadrukt te worden, waarbij deze laatste tevens de klinische toepasbaarheid van deze moleculaire technieken als aandachtspunt heeft.
De taken, die in het beroepsprofiel van de MMM worden geformuleerd, hebben tot doel een kader te geven aan het functioneren van deze beroepsgroep. De uitvoering van deze taken is altijd multidisciplinair en multifunctioneel. Naast de medisch specialisten (artsen-microbioloog en infectiologen) kunnen er dus ook derden, waaronder bijvoorbeeld medisch microbiologisch onderzoekers (MMO), bij betrokken zijn.

De functie van de MMM bestaat uit het verrichten, coördineren en implementeren van moleculair diagnostisch en moleculair epidemiologisch onderzoek op het gebied van de medische microbiologie in de ruimste zin des woords. Hierbij is de functionaris
verantwoordelijk voor de taken die onder zijn/haar aandachtsgebied worden uitgevoerd.
De functionaris kan tevens taken ten behoeve van het wetenschappelijk onderzoek, management, beleidsvorming, onderwijs, en voorlichting uitvoeren. Deze taken zijn onderling sterk met elkaar vervlochten, maar maken deel uit van het totale pakket van de
uit te voeren werkzaamheden van de MMM.
                                                                                           
Artikel 1: begrippen
In dit beroepsprofiel wordt verstaan onder:

  • SMBWO: Stichting voor opleiding tot medisch-biologisch wetenschappelijk onderzoeker. http://www.smbwo.nl/
  • Medisch microbiologisch onderzoeker (MMO): Een deskundige erkend op grond van de specifieke opleidingseisen van de SMBWO.
  • Medisch moleculair microbioloog (MMM): Een deskundige erkend op grond van de specifieke eisen binnen de NVMM, middels een kopopleiding. De MMM is tevens een door de SMBWO erkend MMO.
  • Medisch microbiologisch laboratorium: het totaal aan ruimten, materiële en personele voorzieningen, bestemd voor het uitvoeren en toepassen van werkzaamheden noodzakelijk voor diagnostisch en/of toegepast wetenschappelijk onderzoek.


Artikel 2: medisch microbiologische diagnostiek.
De MMM heeft als hoofdtaak het verrichten van moleculair biologische activiteiten ten
behoeve van de medische microbiologische diagnostiek.
Tot het takenpakket van de MMM horen in ieder geval:
   • De ontwikkeling, implementatie en ondersteuning van moleculaire microbiologische
      diagnostiek, zoals deze binnen het takenpakket van het laboratorium wordt
      uitgevoerd.
   • De moleculaire epidemiologie van pathogenen, alsmede verdere karakterisering en
      typering ten behoeve van de ziekenhuishygiëne en de preventie van infectieziekten.
De directe verantwoordelijkheid van het uitgevoerde onderzoek ligt bij de MMM, alsmede
ook de verslaglegging en interpretatie van laboratoriumtechnische aspecten van
bovengenoemde activiteiten. De eindverantwoordelijkheid voor het onderzoek ligt bij het
hoofd van het medisch microbiologisch laboratorium.


Artikel 3: medisch microbiologisch laboratorium.
De hoofdtaken van de MMM worden uitgevoerd in een medisch microbiologisch laboratorium dat voldoet aan de eisen noodzakelijk voor het uitoefenen van deze taken. De instelling houdt de personele, instrumentele en ruimtelijke voorzieningen in staat conform de normen die hiervoor zijn of worden opgesteld, zowel op het gebied van veiligheid, bedrijfszekerheid als technische voorzieningen.
                                                                                        
De MMM draagt zorg en verantwoordelijkheid voor:
  • de organisatorische en budgettaire zaken die binnen zijn/haar aandachtgebied vallen. De eindverantwoordelijkheid valt onder het hoofd van de afdeling.
  • de keuze van de inkoop en de verwerving van laboratoriumapparatuur, alsmede het onderhoud hiervan.
  • het opstellen en onderhouden van richtlijnen, standaarden, protocollen, kwaliteitscontroles.
  • het bewaken van de veiligheid in het laboratorium conform de richtlijnen en met inachtneming van de fysieke inperkingsniveau’s. Hieronder wordt verstaan richtlijnen met betrekking tot onder andere “Good Laboratory Practice” (GLP), Veilige Microbiologische Technieken (VMT), richtlijnen voor werken met genetisch gemodificeerde micro-organismen (COGEM), richtlijnen aangaande de Werkgroep Infectie Preventie (WIP) en de Nederlandse Vereniging voor Medische Microbiologie (NVMM), ISO15189 en ARBO richtlijnen.


Artikel 4: Voorlichting, onderwijs en opleiding
  • Begeleidt onderzoek en neemt deel aan de opleiding van bijvoorbeeld post-docs,
     AIO’s, arts-assistenten, studenten, en analisten op het gebied van de medische
     microbiologie.
  • Is betrokken bij onderwijs en opleiding op het gebied van de medische microbiologie,
     zowel binnen als buiten de instelling.
  • Is lid van commissies en/of verenigingen, met als doel het vakgebied verder te
     ontwikkelen en een bijdrage te leveren aan deze ontwikkeling.