Ereleden NVMM

Prof. Dr. J. van der Noordaa (1995) †

Prof. Dr. J. van der Noordaa krijgt op 30 november 1995 het erelidmaatschap van de NVMM uitgereikt, in het bijzonder in verband met zijn inspanning als voorzitter van het Concilium om dit een ware commissie van de NVMM te maken en voor zijn verdiensten op het gebied van de medische virologie.

Prof. Dr. C.P.A. van Boven (1997) †

Prof. Dr. C.P.A. van Boven heeft het erelidmaatschap van de NVMM ontvangen vanwege zijn 25-jarig lidmaatschap van de Medisch Specialisten Registratie Commissie (MSRC). In deze periode is hij ook vele jaren lid geweest van de Commissie van Uitvoering van de MSRC. In het vakgebied heeft hij zich met name toegelegd op het belang van Coagulase Negatieve Stafylokokken bij nosocomiale infecties. Hij is voorzitter van het Concilium en van de Commissie Nascholing geweest.

Dr. H.T. Siem (1999)

Dr. H.T. Siem is vanaf het allereerste begin van de NVMM betrokken geweest bij de oprichting ervan
destijds als bestuurslid van de NVL. Siem staat bekend als een strategisch bestuurder die mede
verantwoordelijk is voor het tot op heden geldende beroepsprofiel voor de arts-microbioloog. Dit
beroepsprofiel geldt momenteel als Europese standaard. Letterlijk heeft Siem de NVMM bij de les
gehouden, wanneer het gaat om het HLO-onderwijs in de Medische Microbiologie. Tot voor kort was
Siem hier zowel praktisch als ook op bestuurlijk niveau intensief bij betrokken.

Prof. Dr. J. Verhoef (2009)

Prof. Verhoef is sinds 1978 hoogleraar Medische Microbiologie en was tot aan zijn pensionering
hoofd van het Eijkman-Winkler Instituut. Onderstaand een opsomming van de activiteiten van prof.
Verhoef:
• Medeoprichter ESCMID
• Voorzitter HIS
• Zitting in diverse advisory boards
• Organisatie diverse congressen
• Samenwerking met Indonesië
• Erelid Spaanse en Slowaakse NVMM
• 650 publicaties
• 105 promovendi begeleid
• Zitting in NVMM-bestuur (begin jaren ’90)
• Voorzitter Concilium Medico Microbiologicum (aantal jaren)

Prof. Dr. J.E. Degener (2013)

Prof. Dr. J.E. Degener  was bestuurslid van de NVL/NVMM sinds 1980 en secretaris sinds 1988. Hij is afgetreden in 1996. Hij heeft zitting in het Concilium als lid/voorzitter sinds 1998 tot heden. Sinds 2006 heeft hij in het bestuur van de SWAB zitting gehad. Hij was lid van de CRG, van de EUCAST, van de Raad Opleiding van de OMS en van de UEMS. Tevens is Prof. Dr. J.E. Degener ontwerper van het logo van de NVMM.

Prof. Dr. H.A. Verbrugh (2016)

Prof. Dr. H.A. Verbrugh speelde een belangrijke rol bij de oprichting van de NVMM en gaf als haar eerste voorzitter met verve richting aan de jonge vereniging. Zijn brede visie op het vak is inmiddels gemeengoed binnen de vereniging, zoals bijvoorbeeld blijkt uit de notitie Tussen Laboratorium en Kliniek. Ook is collega Verbrugh actief betrokken geweest bij de oprichting van de Werkgroep Infectiepreventie en de Stichting Werkgroep Antibioticum Beleid. In zijn hele carrière is hij opgekomen voor de belangen van de medische microbiologie in het algemeen, en de academische in het bijzonder. Ook internationaal heeft hij zich actief ingezet om de ontwikkeling van ons vakgebied te bevorderen.

Dr. G.J.H.M. Ruijs (2018)

Bij de omschrijving van het beroepsprofiel van de arts-microbioloog heeft Ruijs een belangrijke rol gespeeld. Het landelijk opleidingsprogramma heeft dit daarna als basis gebruikt.
Ruijs is voorzitter van de NVMM geweest (december 2004 – november 2009). Hij heeft de geïntegreerde taakset van de arts-microbioloog altijd als belangrijk boegbeeld van het specialisme medische microbiologie naar voren weten te brengen. 
Ruijs was bestuurslid van de ISIS-AR stuurgroep en ook internationaal was hij zeer actief, bijvoorbeeld als vertegenwoordiger in de UEMS namens de NVMM. Van 2013 tot 2018 was Ruijs voorzitter van de WIP. Hij heeft een zeer bijzondere rol gespeeld bij de laatste jaren van de WIP. Hij had de minder dankbare taak om de WIP naar het einde toe te begeleiden en heeft dat op een bijzonder toegewijde manier gedaan. 

Prof. Dr. J.W. Mouton (2019) †

Mouton is niet alleen binnen Nederland maar ook in Europa een boegbeeld van de antimicrobiële therapie. Hij heeft veel betekend voor Eucast. Mouton heeft ook een heel belangrijke rol gespeeld in het bestuur van de SWAB. Hij heeft ook nog een lange periode in de SKMM heeft gezeten en hij heeft een grote rol gehad in de totstandkoming van de standaardisering van de Medische Microbiologie. 

Prof. Dr. A.W. Friedrich (2022)

Hij heeft aan de wieg gestaan van het NVMM-document CRE-groen wat heeft geleid tot de zorgnetwerken. Hij heeft zich onvermoeibaar betoond in het in heldere taal inzichtelijk maken voor professional en leek hoe belangrijk wij infectiepreventie moeten vinden, en hoe wij dat multidisciplinair moeten inrichten. Zijn zichtbaarheid in de media en het publieke debat heeft zeer bijgedragen aan de zichtbaarheid van ons vak en onze wereld.