Lidmaatschap

Lidmaatschapseisen   

 • Als gewone leden worden toegelaten, zij die werkzaam zijn in de medische microbiologie en een universitaire studie hebben voltooid of na een HBO-opleiding een academische promotie hebben voltooid.
 • RGS-registerleden zijn personen die als gewoon lid zijn toegelaten en die als arts-microbioloog zijn ingeschreven in het specialistenregister van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering van de Geneeskunst. RGS-registerleden die niet meer als arts-microbioloog werkzaam zijn, bijvoorbeeld door pensionering, het gaan werken in het buitenland of het vervullen van een andere functie, kunnen hun lidmaatschap (tijdelijk) laten omzetten naar een 'gewoon lidmaatschap'.
 • MMM-registerleden zijn medisch moleculair microbiologen die werkzaam zijn in de diagnostiek en voldoen aan de nadere opleidingsbepalingen voor registratie in het register voor medisch moleculair microbiologen dat door de NVMM wordt gehouden.
 • Aios-leden zijn artsen in opleiding tot arts-microbioloog.
 • Ereleden zijn natuurlijke of rechtspersonen, die daartoe op voordracht van het bestuur door de algemene ledenvergadering worden benoemd.
 • Als extra eis aan leden, naast de beschrijving in de statuten, geldt: leden zijn werkzaam in de medische microbiologie als vakgebied, hetgeen blijkt uit een actuele aanstelling of verbintenis bij een diagnostische, medische, veterinaire of op wetenschappelijk gerichte onderzoek instelling, niet zijnde een bedrijf met winstoogmerk. Mits aan deze voorwaarden is voldaan, is het geen beletsel als zich ook verdere aanstellingen of verbintenissen voordoen met een bedrijf, van welke aard dan ook, indien dit bij presentaties, discussies en publicaties binnen de vereniging door de betreffende persoon wordt geopenbaard.

Het lidmaatschap komt tot stand door schriftelijke (of elektronische) aanmelding bij de vereniging en acceptatie door het bestuur.

Het lidmaatschap kan beëindigd worden door schriftelijke opzegging van het lid bij het bureau van de NVMM vóór 31 december. Bij opzegging na 31 december is contributie voor het gehele volgende jaar verschuldigd. Ook omzettingen van het lidmaatschap moeten voor 31 december schriftelijk worden doorgegeven.

Onder deze link kunt u vinden wat we met uw contributie doen.

U kunt de precieze regels rond het lidmaatschap vinden in de statuten en het huishoudelijk reglement van de NVMM.

Lidmaatschapskosten

De leden betalen een jaarlijks door de algemene ledenvergadering vast te stellen contributie, waarbij onderscheid kan worden gemaakt in de hoogte van de contributie voor gewone leden, RGS-registerleden, MMM-registerleden en onderzoekers in een promotietraject. De procedure rond de inning van de contributie vindt u hier. Voor 2024 is de contributie (incl. BTW):

 • €1505 voor RGS-registerleden
 • €446 voor MMM-registerleden 
 • €158 voor gewone leden en aios (MMM i.o. + 100 euro)
 • €52 voor onderzoekers in promotietraject (max. 4 jaar)

Dit is inclusief:       

 • toegang tot de NVMM-website
 • lidmaatschap Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Microbiologie (KNVM)

Aansluiting bij de Federatie 

De NVMM is lid van de Federatie Medisch Specialisten (hierna: de Federatie). Wanneer u RGS-registerlid wordt van de NVMM, wordt u tevens aangeslotene van de Federatie. Als aangeslotene bij de Federatie Medisch Specialisten kunt u bijvoorbeeld kosteloos 20 uur per jaar juridische dienstverlening ontvangen van het Kennis- en dienstverleningscentrum van de Federatie. Een overzicht van de juridische dienstverlening kunt u ook vinden onder deze productkaart.

Klik hier voor informatie over de wijze waarop de Federatie uw persoonsgegevens verwerkt.

 

Aansluiting bij de LAD

Wanneer u RGS-registerlid wordt van de NVMM en in dienstverband werkzaam bent, meldt u zich bij hiermee ook automatisch aan als lid van de LAD (Landelijke vereniging van Artsen in Dienstverband) met de daarbij behorende ledenvoordelen.

Op de webpagina van de LAD kunt u meer informatie vinden over de rechten en plichten van de LAD. Het lidmaatschap van de LAD is kosteloos. Als dit op enig moment verandert, zullen de Federatie en/of de LAD u hierover informeren. De NVMM zal de benodigde gegevens -eventueel via de Federatie- aan LAD verstrekken. Mocht u niet kosteloos lid willen worden van de LAD, dan kunt u hierover contact opnemen met het bureau van de NVMM.

Klik hier voor de wijze waarop de LAD uw persoonsgegevens verwerkt.


Aanmelding

Lees eerst het NVMM Privacy statement, waarin staat hoe de NVMM met uw persoonsgegevens omgaat. 
Aan het eind van dit formulier moet u aanvinken dat u het Privacy statement gelezen heeft en akkoord bent.

 

Persoonlijke gegevensPrivéadres
Privéadres
Privéadres
Privéadres
Privé, verplicht voor aios en artsen-microbioloog
Privé, verplicht voor aios en artsen-microbioloog
Werkgegevens
Werkadres 1
Werkadres 1
Werkadres 1
Werkadres 1: straat, huisnummer of Postbusnummer
Werkadres 1
Werkadres 1
Werkadres 1
werk en/of privé, verplicht voor artsen-microbioloog
Werkadres 1
Werkadres 1, verplicht voor artsen-microbioloog
Werkadres 2
Werkadres 2
Werkadres 2
Werkadres 2: straat, huisnummer of Postbusnummer
Werkadres 2
Werkadres 2
Werkadres 2
Werkadres 2
Werkadres 2, verplicht voor artsen-microbioloog
Opleiding
Lidmaatschap


Alleen antwoorden als nu in opleiding tot medisch specialist
Alleen antwoorden als onderzoeker in promotietraject