ISIS-web

Antibioticaresistentie

Een van de grootste bedreigingen in de gezondheidszorg is de toenemende resistentie van bacteriën voor de beschikbare antibiotica. Infecties met resistente bacteriën zijn geassocieerd met toegenomen morbiditeit (mate van ziek zijn), mortaliteit (sterfte), en kosten in vergelijking met infecties met bacteriën die wel gevoelig zijn. Op de website van het RIVM kunt u meer informatie over antibioticaresistentie vinden.

ISIS-AR

Een groot aantal van de Nederlandse medisch microbiologische laboratoria verstrekken geanonimiseerde resistentiegegevens aan het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Deze data worden daar bijeengebracht in het Infectieziekten Surveillance Informatie Systeem - Antibiotica Resistentie (ISIS-AR).

ISISweb

Op deze website kunt u met interactieve rapportages inzicht krijgen in cijfers en trends van antibioticaresistentie op basis van gegevens uit ISIS-AR. Deelnemende laboratoria kunnen de eigen gegevens op gestandaardiseerde wijze analyseren en vergelijken met geaggregeerde data van andere (geanonimiseerde) laboratoria.

 

Inschrijving NVAMM

PersonaliaAls je een titel vóór je naam hebt, vul deze hier in.
Als je een titel achter je naam hebt, vul deze hier in.
Contactgegevens privé
Thuisadres
Thuisadres
Thuisadres
Thuisadres
Thuisadres
Contactgegevens werk
Verklaringen
Alle voordelen vind je op de website van De Jonge Specialist: www.dejongespecialist.nl.
*Contributie wordt naar rato berekend en bedraagt per kalenderjaar 147,66 euro. Dit bedrag wordt jaarlijks geïndexeerd.