Reactie NVMM op coalitieakkoord

3-1-2022

De Nederlandse Vereniging voor Medische Microbiologie (NVMM) juicht de aandacht voor versterking van de pandemische paraatheid en passende zorg in het regeerakkoord toe, daar dit ook met het oog op de toekomst van groot belang is. Wel constateert de NVMM dat drie zaken hierbij nog ontbreken: investeringen in de mogelijkheden van flexibele opschaling van laboratoriumcapaciteit, een regionale visie op de infectieziektezorgketen, en een visie ten aanzien van antibioticaresistentie.

Versterking van pandemische paraatheid: investeringen in flexibele opschaling nodig
Om Nederland klaar te maken voor toekomstige gezondheidscrises benoemt het regeerakkoord enkele belangrijke punten, zoals flexibele opschaling van ic-capaciteit en versterken van de publieke gezondheidszorg. Wij gaan ervan uit dat hierbij ook de rol van de regionale netwerken van medisch microbiologische laboratoria (MML) wordt verstevigd. Immers, vroegsignalering en monitoring speelt een essentiële rol bij het vertragen en voorkomen van epidemieën. De eerste signalen met betrekking tot SARS-CoV2 kwamen vanuit de medisch microbiologische deskundigen. Hiervoor is het nodig dat er regionaal overzicht is in diagnostiek van de eerste en de tweede lijn en dat de laboratoria een nauwe band hebben met de GGD. Dankzij continue inzet op het gebied van signalering en wetenschap van de Nederlandse MML, is in de huidige pandemie veel kennis vergaard over het virus en inzet van diagnostiek. De MML hebben inmiddels ook aangetoond in korte tijd flink te kunnen opschalen in diagnostiek. Ten behoeve van populatiescreening is buitengewoon grote  capaciteit nodig waarvoor mogelijk met andere typen laboratoria afspraken gemaakt moet worden. Net als voor de ic, geldt dat er geïnvesteerd moet worden in de mogelijkheden van flexibele opschaling van laboratoriumcapaciteit met duidelijke afspraken vooraf.

Passende zorg vereist regionale visie op zorg en de infectieziektezorgketen
De nieuwe coalitie vindt dat zorg bewezen effectief moet zijn en overbehandeling dient te worden voorkomen. Wij staan hier volledig achter, dit betekent immers ook inzet op een effectieve inzet van (microbiologische) diagnostiek. Overdiagnostiek leidt momenteel regelmatig tot overbehandeling. Omdat artsen-microbioloog kennis hebben van zowel de diagnostische technieken als de patiënt, kunnen de MML veel gerichtere diagnostiek uitvoeren. De NVMM meent bovendien dat passende zorg en juiste zorg op de juiste plek gebaat is bij een regionale visie, waardoor optimale ondersteuning geboden kan worden aan de infectieziektezorgketen. Tevens is een sterke keten nodig voor de aanpak van antibioticaresistentie (zie onder).


Ook willen we verwijzen naar de reactie van de Federatie van Medisch Specialisten. Deze is overwegend positief, maar voorzitter van Benthem ziet ook een aantal risico’s: ‘De Federatie is blij dat het coalitieakkoord voortbouwt op onze inspanningen rond het leveren van passende zorg. We zien hierin een goede basis voor het samen verder aanjagen van de vernieuwing die vanaf de werkvloer wordt vormgegeven. We stellen daarbij nadrukkelijk dat in de spreekkamer geen ruimte is voor bemoeienis door derden, dat zorgprofessionals niet mogen worden belast met extra controle- en administratielast en dat toezichthouders en uitvoerders zich dienen te onthouden van niet onderbouwde beeldvorming over het leveren van niet-zinnige zorg. De druk op de zorg is immens. Er is behoefte aan samenwerking en steun, niet aan een passende zorg politie. De Federatie vindt dat de intrinsieke motivatie van de zorgprofessionals uitgangspunt moet zijn van zorgbeleid. Institutionalisering en bureaucratisering moeten worden teruggedrongen.’
https://demedischspecialist.nl/nieuwsoverzicht/nieuws/reactie-federatie-op-het-coalitieakkoord

Visie op antibioticaresistentie noodzakelijk
Een visie op antibioticaresistentie (ABR) in het coalitieakkoord ontbreekt. De opmars van bijzonder resistente micro-organismen (BRMO) is een belangrijk punt van aandacht, daar ABR verstrekkende gevolgen heeft voor de publieke gezondheid en de kosten van zorg. Het is van groot belang om de verspreiding van BRMO actief te vertragen. In Nederland is sprake van intensieve samenwerking tussen publieke en curatieve zorg. Daarbij vervullen Medisch Microbiologische Laboratoria (MML) een centrale rol in de ABR-monitoring en -advisering. Daarnaast zijn in Nederland sinds 2015 tien ABR-zorgnetwerken actief. Wij zien graag dat het nieuwe kabinet zich inzet voor de ABR-taakstelling van MML en meer bestuurlijke afstemming van de ABR-zorgnetwerken, zodat effectief kan worden samengewerkt. Een duidelijke kabinetsvisie met concrete doelen, afgestemd met de stakeholders binnen de infectiezorgketen, is zeer gewenst.


De NVMM verzoekt de coalitie de drie genoemde punten in de beleidsplannen van de betrokken ministeries nader uit te werken, op basis van de inzet van de coalitie op versterking van de pandemische paraatheid en passende zorg.

 

De visie van de NVMM op de functionele inrichting van het medisch microbiologisch landschap kunt u hier lezen.

Terug naar overzicht