Dutch Annual Virology Symposium (DAVS)

8-3-2019

Plaats: OBA Theater, Centrale Openbare Bibliotheek Amsterdam, Oosterdokskade 143, 1011 DL Amsterdam

Organisatoren: R.J. de Groot en E.J.H.J. Wiertz

Informatie: e-mail virology@uu.nl, tel. 030-2532485

Terug naar overzicht