In dit themanummer vindt u een presentatie van diverse vakinhoudelijke werkgroepen en verenigingen die ons land rijk is.

WAMM
Dit themanummer is ontstaan vanuit het idee om de WAMM (Werkgroep Algemene Medische Microbiologie) via een bijdrage in ons lijfblad meer te profileren, met als voornaamste doel jonge collega’s te trekken. Dit gebeurt in de vorm van een interview tussen het jongste lid van het WAMM-bestuur, Christel van der Donk, en de eerste voorzitter van de werkgroep, ondergetekende. Tijdens het brainstormen met redacteur Jan Kaan is het plan geboren om ook andere werkgroepen in het zonnetje te zetten. Uiteindelijk werd het een heel nummer gewijd aan vakinhoudelijke werkgroepen en verenigingen die op uiteenlopende terreinen van de medische microbiologie actief zijn.

NWKV
Zo geven Gerard van Doornum en Ton van Helvoort een gedegen overzicht van de ontwikkeling van de klinische virologie in Nederland en de rol van de Nederlandse Werkgroep Klinische Virologie (NWKV) daarin tot aan de millenniumwisseling. Onderwerpen als geschiedenis, maandstaten (later weekstaten), uitbreiding van de leden met aiossen, senior-analisten en medisch-moleculair biologen en vergaderingen samen met de Werkgroep Moleculaire Diagnostiek (WMDI) worden belicht.

WMDI
Onder leiding van de nieuwe voorzitter Lesla Bruijnesteijn laat het bestuur van de WMDI zien wat deze werkgroep heeft bereikt met haar netwerkfunctie, haar rol als discussieforum alsmede haar activiteiten op het terrein van kwaliteitsborging en voor het behoud van ’in-house’-testen.

WIMM
Behalve de WAMM kennen we ook de WIMM: de Werkgroep Internationale Medische Microbiologie. Leden van het bestuur propageren in een vlot geschreven bijdrage hun ambitie om internationale samenwerkingsverbanden uit te breiden en op te schalen. Het artikel is tevens het vertrekpunt voor een doorstart van de WIMM.

WOGIZ
Sinds de oprichting van de WAMM wordt jaarlijks een vergadering of minisymposium georganiseerd met de WOGIZ. De werkgroep Openbare Gezondheidszorg Infectieziekten bereikt op deze manier NVMM-leden en de WAMM kan het 'public health'-aspect van ons werk voor het voetlicht brengen. Daan Notermans en zijn collega’s van de WOGIZ geven in hun artikel een uitgebreid overzicht van het onderdeel infectieziekten binnen de OGZ en de relatie met de medisch-microbiologische laboratoria. Een heroriëntering van de rol van de WOGIZ binnen dit netwerk van de OGZ is een belangrijk doel voor 2018.

WKP
De Werkgroep Klinische Parasitologie (WKP) is geen NVMM-gelieerde werkgroep maar een onderdeel van de Nederlandse Vereniging voor Parasitologie. Jaco Verweij en zijn collega’s uit het bestuur vertellen enthousiast over hun platform voor iedereen werkzaam in de klinische parasitologie - ook voor artsen-microbioloog - en de samenwerking met de WAMM.

NTDD
Het artikel over de Nederlandstalige Tuberculose Diagnostiek Dagen (afgekort NTDD) laat zien wat een kleine groep enthousiastelingen in tien jaar heeft bereikt, namelijk jaarlijks een symposium organiseren voor Nederland en België, om zo de kennis over tuberculose in beide landen op peil te houden.

NvMy
De vereniging voor Medische Mycologie (NvMy) is een zelfstandige vereniging met als doelgroep medische specialisten, onderzoekers en analisten die interesse hebben in de medische mycologie. In een uitgebreid artikel beschrijven Verweij et al de revolutie in taxonomie door de toepassing van moleculaire methoden. Tevens bespreken zij een aantal actuele problemen die ter sprake zullen komen in het mondiale ISHAH-congres, dat dit jaar in Nederland wordt gehouden.

NVAMM
Onze collega’s van de toekomst presenteren zich met een overzichtsverhaal van de vele activiteiten die de leden van de NVAMM (Nederlandse Vereniging voor AIOS Medische Microbiologie) ontplooien. Tevens ontvouwen zij hun toekomstplannen, zoals ondersteuning bij de individualisering van de opleiding en bij de invoering van de nieuwe onderwijsdoelen via Entrustable Professional Activities, de zogeheten EPA’s.

HIP
De werkgroep HIP (Hygiëne & Infectiepreventie) doet een oproep voor verjonging van het dagelijks bestuur. In tegenstelling tot de eerdergenoemde werkgroepen en verenigingen is de werkgroep HIP niet ontstaan vanuit het veld, maar op initiatief van het NVMM-bestuur. Greet Vos en Hans Koeleman laten zien wat de werkgroep sinds 2007 heeft bereikt en presenteren hun voorstel voor een doorstart met een nieuw bestuur.

En verder in dit nummer: de Transmissieroute, casuïstiek over malaria tropica, een cursusreview en de oratie van Heiman Wertheim, uitgesproken bij zijn aanvaarding van het hoogleraarschap in Nijmegen.

Tot slot wil ik Jan Kaan heel hartelijk bedanken voor zijn uitnodiging om gastredacteur te mogen zijn voor dit nummer. Namens de redactie dank ik alle auteurs die op ons verzoek een bijdrage hebben geschreven voor dit nummer en Wendelien Dorigo voor de inleiding namens het NVMM-bestuur. Ik wens de lezer veel leesplezier en spreek de hoop uit dat deze werkgroepen en verenigingen in de toekomst op nog meer belangstelling mogen rekenen. 

Rolf Vreede, gastredacteur van deze thema-uitgave van NTMM