Samenvatting
De Nederlandse Vereniging voor AIOS Medische Microbiologie (NVAMM) is een juniorvereniging van en voor arts-assistenten medische microbiologie. De missie is het behartigen van de belangen van aiossen en het verhogen van de kwaliteit van de opleiding en de zichtbaarheid van de aios. Er zijn drie commissies (de website-, wetenschaps- en opleidingscommissie) die elk hun eigen belangrijke taken hebben om de missie te verwezenlijken. Daarnaast zijn NVAMM-leden ook op andere plekken binnen de NVMM vertegenwoordigd, onder andere in diverse werkgroepen en richtlijnencommissies. Tweemaal per jaar vindt er een algemene ledenvergadering met aansluitend onderwijs plaats voor alle arts-assistenten medische microbiologie in Nederland.

Summary
The NVAMM (Dutch Association of Residents Medical Microbiology) is an organization of clinical microbiologists in training that aims to represent the interests of residents, and to increase the quality of the training and the visibility of the residents. There are three committees (website committee, science committee and training committee), that have their own important tasks to help in realizing the mission of the association.

NVAMM
De Nederlandse Vereniging voor AIOS Medische Microbiologie (NVAMM) is in 1989 opgericht door Cornelis P. Timmerman, Hannie Schreuder en Anna M.W. van Elsacker-Niele. De missie van de NVAMM is het behartigen van de belangen van de aiossen en het verhogen van de kwaliteit van de opleiding en de zichtbaarheid van de aios. Als vereniging willen we dit uitdragen door de aiossen optimaal voor te bereiden op hun toekomstige positie als arts-microbioloog. Hierbij willen we aiossen stimuleren om intra- en interdisciplinaire relaties te versterken, in relevante gremia te participeren, het vak van de arts-microbioloog te bevorderen, en tegelijkertijd ook hun individuele potentie te vervullen. De vereniging bestaat uit 95 aiossen medische microbiologie. 13 procent van de leden van de NVMM bestaat uit aiossen met een dubbellidmaatschap NVMM/NVAMM. Het bestuur van de NVAMM bestaat uit zeven aiossen, ieder uit een ander opleidingscentrum, waarbij getracht wordt de negen opleidingscentra in Nederland door de jaren heen zoveel mogelijk te vertegenwoordigen. De NVAMM zelf heeft drie commissies: de opleidingscommissie, de wetenschapscommissie en de websitecommissie.

Tijdens de jaarlijkse heidag is het afgelopen jaar geëvalueerd en zijn de speerpunten voor het komende jaar vastgesteld. Het komende jaar willen we ons verder richten op het vergroten van de zichtbaarheid van de NVAMM door leden meer te motiveren voor activiteiten zoals onze algemene ledenvergadering, het vernieuwen van de NVAMM-website en het uitbrengen van een halfjaarlijkse nieuwsbrief. Als artsen-microbioloog van de toekomst vinden we het belangrijk dat aiossen al tijdens hun opleiding invloed kunnen uitoefenen op de toekomst van ons vakgebied en onze rol daarin. Op dit moment nemen aiossen deel aan het merendeel van de commissies en werkgroepen van de NVMM, maar wij streven ernaar om in de nabije toekomst aiossen in alle commissies en werkgroepen te laten participeren. In het kader van individualisering van de opleiding zullen we de komende tijd focussen op het ondersteunen van de implementatie van de Entrustable Professional Activities (EPA's) en het in kaart brengen van de mogelijkheden tot aanpassing van de huidige bedrijfsvoering aan de geïndividualiseerde opleidingen van de aios. Daarnaast zouden wij graag zien dat aiossen een actievere rol spelen in resistentievraagstukken, en dat zij in de toekomst de bijeenkomsten over antimicrobiële resistentie (AMR) in de verschillende regio’s bijwonen. Via de website en de nieuwsbrief houden we alle aiossen van het laatste nieuws rondom deze bijeenkomsten op de hoogte.

Commissies van de NVAMM
Op dit moment bestaan er binnen de vereniging drie permanente commissies die een belangrijke rol vervullen bij het verwezenlijken van onze missie: de opleidingscommissie, de wetenschapscommissie en de websitecommissie.

De opleidingscommissie is de thermometer van de vereniging. De landelijke vertegenwoordigers in deze commissie (standaard één aios per opleidingscentrum) signaleren problemen en praktijkvoorbeelden die leven onder de arts-assistenten, om goed gedragen voorstellen ter verbetering van onze opleiding tot arts-microbioloog te kunnen doen. Deze commissie maakt het bijvoorbeeld makkelijker om alternatieven te vinden indien er in een opleidingscentrum zaken stroef verlopen. Er kan dan snel overlegd worden hoe het bij collega’s in een ander opleidingscentrum geregeld is. De onderwijsmiddag die plaatsvindt na de jaarlijkse kennistoets wordt tevens georganiseerd door de opleidingscommissie.

De wetenschapscommissie verzorgt het jaarlijkse NVAMM-symposium. Deze educatieve aanvulling op de opleiding, is tevens een gelegenheid voor iedereen met interesse voor de medische microbiologie om zich te mengen onder toekomstige collega’s. Op 9 februari 2018 wordt in Den Bosch het 26e symposium georganiseerd, met dit jaar als thema: “Onderbuikgevoelens: een symposium over voedselgerelateerde infecties”.

De websitecommissie heeft afgelopen maand de vernieuwde website gelanceerd (www.nvamm.nl), wat ervoor zorgt dat de wereld makkelijker kennis kan maken met onze vereniging en ons mooie vak van arts-microbioloog in spe. Sinds afgelopen december hebben we voor meer uniformiteit met de NVMM gekozen, zoals te zien is aan dezelfde lay-out. Op de website is informatie te vinden over de NVAMM, haar commissies, de opleiding, de opleidingscentra, het jaarlijkse symposium en eerdere edities, relevante congressen en verplichte en facultatieve cursussen. Ook wanneer gezocht wordt naar aios-participatie, dan kan via deze website een oproep worden gedaan.

Commissies en werkgroepen van de NVMM waarin aiossen zitting hebben
Naast onze eigen commissies hebben leden van de NVAMM zitting in de volgende organen: De Jonge Specialist (DJS) en de Trainee Association of ESCMID (TAE), de Europese belangenvereniging voor artsen-microbioloog en internist-infectiologen in opleiding of die hun opleiding de afgelopen drie jaar hebben afgerond (‘jonge klaren’). Binnen de NVMM proberen wij ons zo goed mogelijk te vertegenwoordigen. Onze voorzitter is toehoorder bij het NVMM-bestuur, de secretaris van het NVAMM-bestuur participeert in de EPA-werkgroep en een NVAMM-bestuurslid vertegenwoordigt de aiossen in het Concilium Microbiologicum Medicum. Daarnaast zijn op dit moment aiossen actief binnen de volgende NVMM-commissies: de beroepsbelangencommissie artsen-microbioloog (BBC-AM); de commissie kwaliteitsbevordering (CK); de communicatiecommissie (CC); de commissie wetenschap en innovatie (CWI) en de toetscommissie. Ten slotte nemen aiossen actief deel in het vormgeven van het digitaal opleidingsportfolio, de redactie van het Nederlands Tijdschrift voor Medische Microbiologie en het opstellen van richtlijnen gerelateerd aan de medische microbiologie. Op deze manier blijven we op de hoogte van ontwikkelingen in het veld en kunnen aiossen met ieder hun eigen specifieke interesse actief meebouwen aan de toekomst van de medische microbiologie.

ALV, landelijk onderwijs en 1e Galamydia
Twee keer per jaar hebben de leden van de NVAMM een Algemene Ledenvergadering (ALV). De ALV vindt telkens plaats in een ander opleidingscentrum, zodat tijdens een vijfjarige opleiding ieder opleidingscentrum aan de beurt is geweest om haar expertise te laten zien. Het onderwijs dat plaatsvindt ná de ALV wordt dan ook verzorgd door het organiserende centrum. Gebruikelijk is dat de onderwerpen van expertise aan bod komen. Na het onderwijs krijgen de aiossen een rondleiding op het lab, zodat men tijdens de volledige opleiding de laboratoria van alle opleidingscentra te zien krijgt. De ALV van 1 december 2017 in het UMCU was een speciale editie, met workshops georganiseerd door het NVAMM-bestuur. De workshops stonden in het teken van de individualisering van de opleiding. Anne Wensing, opleider en klinisch viroloog in het UMCU, opende de onderwijssessie met een toelichting op het gebruik van het Individueel Opleidingsplan (IOP). Marieke Bolk en Maike Ouwerkerk, beiden onderwijsdeskundigen, hebben informatieve en interactieve sessies gegeven over het individueel opleidingsplan (IOP) en de EPA´s, waarna meteen het startsein klonk van een zes maanden durende pilot voor het werken met EPA´s in de opleiding.

Na afloop van de onderwijsmiddag hebben we deze keer in samenwerking met het UMC Utrecht het eerste galadiner en feest, ´Galamydia 2017´, voor alle NVAMM-leden en jonge klaren georganiseerd. Het was een zeer geslaagde avond. Ruim 50 aiossen en een aantal jonge artsen-microbioloog waren aanwezig in hotel-restaurant de Rechtbank in het centrum van Utrecht. Het was een mooie gelegenheid om in contact te komen met collega artsen-microbioloog in spe en hen beter te leren kennen voor een optimale samenwerking in de toekomst. We zijn van plan om elke vijf jaar zo´n spetterend feest te geven!